piątek, 10 marca 2017

Podstawa programowaOd 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Nowa podstawa programowa będzie wprowadzana stopniowo po wejściu w życie reformy zmieniającej strukturę szkół. Pierwsi - od roku szkolnego 2017/2018 - zgodnie z nią będą się uczyć uczniowie klas I, IV i VII 8-letniej szkoły podstawowej.

Nowa podstawa jest nowoczesna, przewiduje prace projektami oraz pozostawia nauczycielom dużą swobodę doboru metod nauczania. Od V klasy szkoły podstawowej rozpoczyna się nauczanie przedmiotowe. Co ważne już od klas 1-3 dzieci będą się uczyły podstaw programowania, wzmocniona ma zostać matematyka, poprzez m.in. podstawy gry w szachy. Przedmiotów z nauk przyrodniczych będzie o 105 godzin więcej niż obecnie, a informatyki o 70 godzin.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego to rozporządzenie ministra edukacji, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Do końca czerwca wszyscy nauczyciele zostaną przeszkoleni z nowej podstawy. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści w niej zawartych.

Trwają również prace nad rozporządzeniem o warunkach pracy i dopuszczeniu podręczników.

niedziela, 26 lutego 2017

Wycinka odbiurokratyzowanaOd 1 stycznia 2017 r. obowiązują zliberalizowane przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach. Wycinka drzew i krzewów na własnej działce jest możliwa bez zgody urzędu pod warunkiem, że nie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według poprzednich przepisów chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do burmistrza o zezwolenie na takie działanie. Według posłów PiS, którzy byli autorami noweli, stanowiło to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

Dodatkowo związane to było z nadmierną biurokracją – wnioski, pozwolenia oraz fiskalizmem – dodatkowe opłaty. Złożenie wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew, niejednokrotnie,  związane było z koniecznością wizji lokalnej co angażowało siły i środki gminy, które z powodzeniem mogły być w tym czasie wykorzystane na inne - bardziej potrzebne działania.

W gminie Głogów Młp. w minionym roku na ok. 400 złożonych wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew, jedynie 10 było odmownych. Dotyczyło to głównie drzew rosnących w obszarach chronionych. Pozostałe przypadki były całkowicie uzasadnione i nie budziły żądnych obaw.

Wydawało się, że zmiany w przepisach były rozsądnie i pożądane przez społeczeństwo. Jednak posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Zakłada on powrót do poprzednich zasady, mówiących o tym, że to gmina wydaje pozwolenie na usunięcie drzew. Autorzy projektu proponują również przywrócenie opłat za wycinkę drzew.

W treści projektu ustawy czytamy, że „celem nowelizacji ustawy jest zaostrzenie obowiązujących przepisów pozwalających na swobodne dokonywanie wycinki drzew i krzewów”. W ocenie autorów, zmiany w ustawie mają przyczynić się do zahamowania pogłębiającej się wycinki drzew z terenów publicznych, a także wpłynąć na poszerzenie świadomości społecznej w zakresie wartości i znaczenia przyrody.

Po co wracać do starych, zbiurokratyzowanych  zasad, które uległy zmianie niespełna dwa miesiące temu. Co takiego nadzwyczajnego zmieniło się w tym czasie, aby znowu bawić się w biurokrację i kazać mieszkańcowi przychodzić do urzędu i prosić o zgodę na wycinkę sosenki na własnej działce?

poniedziałek, 20 lutego 2017

Dochody dochodyUkazał się ranking jednostek samorządu terytorialnego Zrównoważony Rozwój. Wynika z niego, iż budżety większości gmin w Polsce przynajmniej w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 proc. wpływów do gminnej kasy.

Według twórcy rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu.

„Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji. Tymczasem te miasta, które charakteryzuje wysoki udział dochodów własnych, czyli ok. 70 proc., mają łatwiejsze zadanie” – wyjaśnił.

Jak pokazują dane pochodzące z rankingu, w 2015 r. jedynie 87 gmin w Polsce wyróżniało się wysoką samodzielnością finansową. Jednak głównie są to te gminy, które na swoim terenie posiadają bogate przedsiębiorstwa, kopalnie lub fabryki, które z uwagi na swój olbrzymi majątek i zysk, przekazują do gminnej kasy wysokie podatki.

Liderem tej części rankingu została gmina wiejska Kleszczów (woj. łódzkie), której dochody własne stanowiły 96,82 proc. budżetu. Z kolei w gronie najbardziej niesamodzielnych finansowo samorządów w 2015 r. znalazła się gmina wiejska Janowiec Kościelny (14,87 proc.)(woj. warmińsko-mazurskie).

Głogów Młp. na łączną liczbę 2478 wszystkich gmin w Polsce, zajął 785 pozycję ze wskaźnikiem 50,32 proc. dochodów własnych w stosunku do wszystkich dochodów. W rankingu zrównoważonego rozwoju w kategorii gmina miejsko-wiejska, Głogów Młp. zajął pierwsze miejsce w województwie podkarpackim.

niedziela, 12 lutego 2017

Prace projektowe

W związku z publikacją harmonogramów naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych przy wykorzystaniu środków unijnych, przystąpiliśmy do opracowania niezbędnych projektów i dokumentacji. Już niebawem pierwsze wnioski zostaną złożone do Marszałka Województwa Podkarpackiego, stosownych ministerstw, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

Oto niektóre z projektów, które obecnie są w przygotowaniu oraz ich koszt.

Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy przedszkola w Głogowie Małopolskim. Kwota opracowania: 59 040 zł.
Wykonanie projektu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Koszt opracowania: 21 955 zł.
Wykonanie projektu farmy fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków. Koszt opracowania: 14 760 zł.
Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy kościele w Rogoźnicy. Koszt opracowania: 21 500 zł.
Wykonanie przebudowy ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolskim wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Koszt opracowania: 61 500 zł.
Wykonanie przebudowy ulicy Rynek, Sikorskiego, Długiej, Jaśminowej, Gajowej, odcinka drogi powiatowej 1204 R w Głogowie Małopolskim o łącznej długości ok. 3,5 km w ramach projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Koszt opracowania: 65 190 zł.
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla centrum przesiadkowego w Głogowie Małopolskim. Koszt opracowania: 49 200 zł.
Wykonanie 28 projektów instalacji fotowoltaicznych. Koszt opracowania 27 552 zł.
Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Głogowie Małopolskim. Koszt opracowania: 47 100 zł.
Wykonanie projektu budowlanego budynku garażowego w Głogowie Małopolskim osiedle Słoneczne. Koszt opracowania: 18 450 zł.

Realizację pierwszych projektów rozpoczniemy już w tym roku. Kolejne wdrażane będę w miarę naboru wniosków. Zakończenie realizacji wszystkich zadań nastąpi w 2022 roku.

Do tego czasu, poprzez realizację programów unijnych, w przestrzeni publicznej chcemy zrealizować zadania na łączną kwotę ponad 70 mln. zł. To dzięki tym środkom chcemy, przynajmniej w części, zmniejszyć dystans w rozwoju cywilizacyjnym, dzielący Polskę z krajami Europy Zachodniej.

sobota, 14 stycznia 2017

Czas ferii
Rozpoczął się dwutygodniowy odpoczynek od zajęć szkolnych uczniów z województwa podkarpackiego, czyli również uczniów z terenu naszej gminy. W tym roku szkolnym w całym kraju wolne od zajęć będzie miało ponad 4,5 mln uczniów z ponad 27 tys. szkół, w naszej gminie odpoczywać będzie ponad 2,3 tys. dzieci. 

Ferie to czas wypoczynku i zimowej rekreacji. Przypominam jednak, że wybierając dla dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.


Na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl  na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN.

Zachęcam, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.

Dla dzieci, które w czasie ferii pozostaną w domach, oferuję wypoczynek na lodowisku, basenie, na wycieczkach i kuligach w lesie. Zorganizowany wypoczynek prowadzi Miejsko Gminy Dom Kultury, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia.